uvod-web-grant-bududcnost-su-deti-2015-2

1. ročník grantového programu Budúcnosť sú deti

Prijímanie žiadostí do 30.10. 2015
Hlasovanie za projekty do 30.12. 2015

Výzva na predkladanie projektov

Získajte grant pre podporu mládeže vo vašom okolí. Predložte svoj projekt a NANO4LIFE spolu s predajňami EXISport vám pomôže uskutočniť váš cieľ. Rozdelíme 2 tisíc eur medzi tri projekty pre organizácie v mestách a obciach na Slovensku.

Oblasť podpory

V programe Budúcnosť sú deti môžete žiadať o grant na podporu činnosti pre deti a mládež:

 • na výstavbu detského ihriska
 • na aktivity pre materské školy, základné umelecké školy a  základné školy
 • na aktivity občianskych združení pre podporu voľného času detí a mládeže

Výška grantu

Grant Budúcnosť sú deti rozdelí sumu 2 tisíc eur trom projektom na základe výsledkov hlasovania:

 • 1000 eur víťazný projekt
 • 600 eur druhý projekt podľa počtu hlasov
 • 400 eur tretí projekt podľa počtu hlasov

Zasielanie projektov

Projekty vyplňte do 30. októbra 2015 na www.buducnostsudeti.sk.

Hodnotenie projektov

Z hodnotenia vylúčime žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín uzávierky alebo nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu.

Projekty zverejnené na hlasovanie by mali:

 • predstaviť víziu práce s deťmi a mládežou (jasne a zrozumiteľne opísať),
 • predstaviť projekt realizovaný z grantového programu Budúcnosť sú deti
 • opísať realizáciu projektu a podiel dobrovoľníckej práce
  harmonogram prác

Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne, zverejníme na www.buducnostsudeti.sk na verejné hlasovanie.

Oprávnení žiadatelia o grant

O grant Budúcnosť sú deti sa môžu uchádzať:

 • občianske združenie,
 • neziskové organizácie
 • základné, umelecké a materské školy
 • obce a mestá na Slovensku

Časový harmonogram grantového programu

7. október 2015 vyhlásenie grantového programu
30. októbra 2015 uzávierka prijímania žiadostí o grant
31. októbra – 5. novembra 2015 spracovanie projektov na hlasovanie
6. novembra – 30. decembra 2015 hlasovanie
1. január 2016 vyhlásenie výsledkov
január 2016  podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi, prideľovanie prostriedkov
1. február – 30. apríl 2016 realizácia projektu
30. apríla 2016 uzávierka pre ukončenie projektov
30. mája 2016 vyúčtovanie projektov podporených organizácií

Proces hlasovania

Hlasujúci si vyberie projekt na webstránke www.buducnostsudeti.sk a zahlasuje zaň. Po hlasovaní získa projekt 1 bod.
Po zakúpení výrobku NANO4LIFE v predajniach EXISport a zaslaní kópie účtovného dokladu získa projekt 5 hlasov za každý produkt NANO4LIFE na účtovnom doklade. Zasielať kópiu účtovného dokladu (stačí fotografia z mobilného telefónu) môžete emailom na buducnost@nano4life.sk alebo na korešpondenčnú adresu: NANO4LIFE, Cesta na Hohenau 1, 908 71 Moravský Svätý Ján.
Je potrebné uviesť názov projektu, ktorému budú hlasy pridelené.

Uzávierka hlasovanie bude 30.12. 2015 o 12:00h
Podporené budú tri projekty s najväčším počtom hlasov: sčítané hlasy LIKE + hlasy za účtovné doklady z výrobkov NANO4LIFE z predajní EXIsport.

Kontrola realizácie projektov

Víťazné projekty bude možné priebežne kontrolovať. Príjemca predloží vyúčtovanie grantu formou kópií účtovných dokladov preukazujúcich využitie grantu najneskôr do 30.apríla 2016. Súčasťou vyúčtovania bude i fotodokumentácia, kópie mediálnych výstupov a pod., ktorú bude môcť NANO4LIFE a EXISport využiť na propagačné účely.

Konzultácie a viac informácií

V prípade záujmu o konzultáciu nás kontaktujte emailom na buducnost@nano4life.sk.